Redakcja czasopisma RZECZOZNAWCA / ENGINEERING EXPERT przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji naukowych, kongresów, sympozjów.

Prace publikowane są w języku polskim i angielskim. Każdy artykuł posiada indywidualny numer DOI (przypisany do wersji anglojęzycznej).

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo RZECZOZNAWCA / ENGINEERING EXPERT uzyskało 20 punktów.

Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że warunek ten jest spełniony. W przypadku zaakceptowania publikacji do druku Autor(-rzy) podpisują z Wydawnictwem umowę (autorską lub licencyjną) o przeniesieniu na wyłączność Wydawcy praw autorskich do korzystania z utworu (poniżej w Wytycznych dla Autora(-ów) znajduje się Oświadczenie o przeniesieniu prac w wersji interaktywnego .pdf). Wydawca ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Autor(-rzy) materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora(-ów) lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (literatura).

W przypadku Współautorów (kiedy praca ma więcej niż jednego Autora) konieczne jest uzupełnienie Oświadczenia współautora (poniżej w Wytycznych dla Autora(-ów) znajduje się Oświadczenie współautora w wersji interaktywnego .pdf)

Przesłany artykuł powinien został opracowany pierwotnie w języku polskim zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi (poniżej w Wytycznych dla Autora(-ów) znajdują się Wymagania redakcyjne w wersji edytowalnego .doc). Złożony tekst przechodzi proces recenzji. W przypadku akceptacji lub akceptacji po naniesieniu uwag – prosimy o przesłanie finalnej wersji artykułu opracowanej w języku polskim i angielskim zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi.

Prace należy składać do Redaktora naczelnego – adres e-mail: leopoldkruszka@wp.pl, leopold.kruszka@wat.edu.pl.

Artykuły są recenzowane przez pracowników naukowych.

Wytyczne dla Autora(-ów):
Wymagania redakcyjne (edytowalny .doc)
Oświadczenie o przeniesieniu praw (interaktywny .pdf)
Oświadczenie współautora (interaktywny .pdf)

Prosimy o zapoznanie się również z zakładką „Dla recenzentów”.